SAC Jaungulbenes Alejas

Sociālās aprūpes centrs "Jaungulbenes Alejas"
 
 
Vadītāja: Marika Andževa
Adrese: “Jaungulbenes Alejas”, Jaungulbene,      Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420
Tālrunis: 64471224, 27841274,
26546010 (vadītāja)
e-pasts: alejas@gulbene.lv
 
 
 Vadītāja apmeklētājus pieņem sociālās
 aprūpes centrā "Jaungulbenes Alejas"
  • Pirmdienās plkst.1000-1500
  • Otrdienās plkst.1000-1500

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālās aprūpes centrs ,,Jaungulbenes Alejas” ir Gulbenes novada pašvaldības iestāde. Izveidota 2018.gada 1.novembrī.
 
Darbības mērķis: 
Sniegt ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos, novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.
 
Centra uzdevumi ir sniegt:
  • sociālās aprūpes pakalpojumu:
- dzīvojamā platība, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamo inventāru;
- diennakts aprūpe, palīdzība pašaprūpē un uzraudzība;
- klientu vecumam un veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana;
- dzimumam un gadalaikam piemēroti apavi, apģērbs, gultas piederumi, gultas veļa, dvieļi un to centralizēta mazgāšana vai kopšana;
- personīgās higiēnas priekšmeti.
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:
- sociālā darba speciālistu pakalpojums (klientu vajadzību novērtējums, klientu sociālās aprūpes un/ vai sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšana un īstenošana, palīdzība sadzīves jautājumu risināšanā, atbalsts apmeklējumiem valsts, pašvaldības, sabiedriskajās, ārstniecības iestādēs, konsultācijas u.c);
- nodarbības un speciālistu konsultācijas (piemēram, kognitīvo spēju, sadzīves un pašaprūpes iemaņu uzturēšanu/attīstīšanu, speciālistu konsultācijas, garīgās veselības un kultūras aktivitātes) saskaņā ar personas individuālās sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros noteikto;
- socializēšanās veicināšanas pasākumi (pastaigas, ekskursijas, izbraukumus, sadraudzības, kultūras u.c. pasākumus gan aprūpes centrā, gan ārpus tā);
- atbalsta pakalpojums klientu tuviniekiem (konsultācijas, sadarbība klientu aprūpē u.c.).
  • Veselības aprūpes pakalpojumu:
- reģistrācija pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto veselības aprūpes speciālistu konsultāciju organizēšana;
- ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi;
- valsts kompensējamo medikamentus iegāde;
- tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu atbilstoši klientu vajadzībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai citu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu saskaņā ar speciālista izvērtējumu atbilstoši personas individuālās sociālās rehabilitācijas plānam;
- neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības nodrošināšanu dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī.
  • Pakalpojuma saņēmēji:
            Gulbenes novada pašvaldībā dzīvojošas personas:
                      - Pensijas vecuma personas
                      - Personas ar I un II grupas invaliditāti,
                        izņemot neredzīgas personas un personas
                        ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
 
Vairāk informācijas www.gulbene.lv
Aktuālu informāciju un ikdienas aktivitātes var skatīt "Jaungulbenes Alejas" Facebook.com lapā ŠEIT