Rekvizīti

Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvalde
Adrese: "Gulbīts", Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420  
Reģistrācijas numurs 40900015450
 
Pagasta pārvalde informē:

Sakarā ar Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības centralizāciju ar 2017.gada 1.jūniju tiek slēgti Jaungulbenes pagasta pārvaldes norēķinu konti.

Jaunie rekvizīti banku maksājumiem:
Saņēmējs: Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401,
Reģ. Nr. 90009116327
Bankas konti:
AS SEB banka, Konta Nr.LV03UNLA0050014339919, bankas kods UNLALV2X
AS Citadele banka, konta Nr.LV41PARX0012592250001, bankas kods PARXLV22
AS SWEDBANK,konta Nr.LV52HABA0551026528581, bankas kods HABALV22

Lai maksājums internetbankā būtu saprotams un atpazīstams maksājuma mērķī jānorāda rēķina numurs un lietotāja kods.