Pārvaldes informācija

Pabeigti būvniecības darbi Gulbīša sporta laukuma labiekārtošanai
Eiropas savienības logoELFLA logoLeader+ logoLauku atbalsta dienests logoBiedrības Sateka logo
 Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā ir pabeigti būvniecības darbi Gulbenes novada domes projekta „Gulbīša sporta laukuma labiekārtošana” (projekta identifikācijas Nr. 13-07-LL05-L413201-000007) īstenošanai. Projekts ir saņēmis Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (hipersaite uz tīmekļa vietni par ELFLA: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_lv.htm) atbalstu pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu  (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Jaungulbenes pagasta pārvaldi.
 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 17 058,5, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir EUR 15 352,65, bet Gulbenes novada domes līdzfinansējums – EUR 1705,85. Gulbenes novada domes līdzfinansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir EUR 10 721,29.
 
Projekta ietvaros veikta Gulbīša sporta laukuma rekonstrukcija: izveidots drenāžas un lietus ūdens novades tīkls, zālājs futbola laukumam un tāllēkšanas bedre ar ieskrējiena celiņu.
 
Būvniecības darbus veica SIA „Kvalitātes Centrs Būvniecībai”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Sistēmeksperts”, bet tehniskā projekta izstrādi veica un autoruzraudzību nodrošināja SIA „SMG projekti”.
 
Labiekārtotais sporta laukums tiks lietderīgi izmantots Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskolas sporta stundās, kā arī treniņos un sporta pasākumos, kas notiek ne tikai skolēniem, bet arī pagasta iedzīvotājiem. Sporta laukums kļūs par ērti pieejamu vietu jebkuram interesentam, kā rezultātā tiks veicināta sportisko un sabiedrisko aktivitāšu īstenošana lauku teritorijā.

 
Pabeigti būvniecības darbi meliorācijas sistēmu atjaunošanai Jaungulbenes pagastā
Eiropas savienības logoELFLA logoLauku atbalsta dienests logo
 

2014.gada 12.septembrī pabeigti būvniecības darbi meliorācijas sistēmu atjaunošanai Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta zemes gabalos „Tehniskais centrs” un „Rudzīši”.

Būvniecības darbi tika veikti Gulbenes novada domes projekta „Meliorācijas sistēmu renovācija Jaungulbenes pagastā” (projekta identifikācijas Nr.13-07-L12500-000246) ietvaros. Projekts ir saņēmis Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” atbalstu (hipersaite uz tīmekļa vietni par ELFLA: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_lv.htm). Projekta kopējās izmaksas ir EUR 25 315,19. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 20 422,5, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir EUR 15 316,87 jeb 75%.
Projektu realizē Gulbenes novada dome ciešā sadarbībā ar Jaungulbenes pagasta pārvaldi.
Būvniecību darbus projektā veica SIA "Vidzemes Būvnieks", būvuzraudzību nodrošināja SIA "MB Būvtehnika", tehniskā projekta izstrādi veica un autoruzraudzību būvniecības darbiem nodrošināja SIA „SMG projekti".
Projekta ietvaros veikta grāvju rakšana un tīrīšana (941 m), drenāžas sistēmu atjaunošana (972 m), aku un izteku remonts, caurtekas atjaunošana. Projekta rezultātā uzlabotā infrastruktūra, radīs labvēlīgus apstākļus lauksaimniecības attīstībai un lauksaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai Gulbenes novadā, Jaungulbenes pagastā.

 
Uzsākti būvniecības darbi Gulbīša sporta laukuma labiekārtošanai
Eiropas savienības logoELFLA logo Lauku atbalsta dienests logoBiedrības Sateka logo Leader+ logo

Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā 2014.gada 15.septembrī ir uzsākti būvniecības darbi Gulbenes novada domes projekta „Gulbīša sporta laukuma labiekārtošana” (projekta identifikācijas Nr. 13-07-LL05-L413201-000007) īstenošanai. Projekts ir saņēmis Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (hipersaite uz tīmekļa vietni par ELFLA: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_lv.htm) atbalstu pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros. Ciešā sadarbībā ar Jaungulbenes pagasta pārvaldi projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 29.oktobrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 17 058,5, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir EUR 15 352,65, bet Gulbenes novada domes līdzfinansējums – EUR 1705,85. Gulbenes novada domes līdzfinansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir EUR 10 721,29. Projekta ietvaros tiks veikta Gulbīša sporta laukuma rekonstrukcija: tiks izveidots drenāžas un lietus ūdens novades tīkls, zālājs futbola laukumam un tāllēkšanas bedre ar ieskrējiena celiņu.  Būvniecības darbus veiks SIA „Kvalitātes Centrs Būvniecībai”, būvuzraudzību nodrošinās SIA „Sistēmeksperts”, bet tehniskā projekta izstrādi veica un autoruzraudzību nodrošinās SIA „SMG projekti”. Labiekārtotais sporta laukums tiks lietderīgi izmantots Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskolas sporta stundās, kā arī treniņos un sporta pasākumos, kas notiek ne tikai skolēniem, bet arī pagasta iedzīvotājiem. Sporta laukums kļūs par ērti pieejamu vietu jebkuram interesentam, kā rezultātā tiks veicināta sportisko un sabiedrisko aktivitāšu īstenošana lauku teritorijā.

 
Jaungulbenes pagastā Gulbīša ciemā uzsākti būvniecības darbi ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijai
ERAF logo
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros, Jaungulbenes pagastā tiek īstenots projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciemā" (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/127/037). Projekta realizācijas termiņš ir 2013.gada 2.septembra līdz 2014.gada 1.decembrim.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 263 026,65. ERAF līdzfinansējums projektam ir EUR 223 572,65 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, bet Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir EUR 39 454,00.
2014.gada 11.jūlijā ir noslēgts iepirkuma līgums par būvdarbu veikšanu un jūlija beigās uzsākti būvniecības darbi projekta ietvaros: būvniecību veic SIA "Siltumkomforts", būvuzraudzību nodrošina SIA "Sistēmeksperts", tehniskā projekta izstrādi veica un autoruzraudzību būvniecības darbiem nodrošina SIA "C projekti".
Projekta ietvaros Gulbīša ciemā tiks veikta jauna artēziskā urbuma izbūve, esošo urbumu tamponēšana, jaunas atdzelžošanas stacijas izbūve 11,0 m3/h, jaunu BIO notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, esošo pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 745 m, spiedvadu izbūve 60 m, jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.
Projektu rezultātā Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Gulbīša ciemā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, samazināts ar notekūdeņiem vidē ienestais piesārņojums, kā arī kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem.
Informāciju sagatavoja Daiga Muktupāvela, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja.

 
 Jaungulbenes pagastā Jaungulbenes ciemā uzsākti būvniecības darbi ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijai
ERAF logo
Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros, Jaungulbenes pagastā tiek īstenots projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā" (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/126/036). Projekta realizācijas termiņš ir 2013.gada 2.septembra līdz 2015.gada 1.maijam.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 490 425,2. ERAF līdzfinansējums projektam ir EUR 416 861,42 jeb 85% no attiecināmajām izmaksām, bet Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir EUR 73 563,78.
2014.gada 11.jūlijā ir noslēgts iepirkuma līgums par būvdarbu veikšanu un jūlija beigās uzsākti būvniecības darbi projekta ietvaros: būvniecību veic SIA "PS Ozolkalns", būvuzraudzību nodrošina SIA "Sistēmeksperts", tehniskā projekta izstrādi veica un autoruzraudzību būvniecības darbiem nodrošina SIA "C projekti".
Projekta ietvaros Jaungulbenes ciemā tiks veikta jauna artēziskā urbuma izbūve, esošo urbumu tamponēšana, jaunas atdzelžošanas stacijas izbūve 11,0 m3/h, esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1435 m, jaunu ūdensapgādes cauruļvadu izbūve 625m, jaunu BIO notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, esošo spiedvadu rekonstrukcija 188 m, esošas kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, jaunu pašteces cauruļvadu izbūve 317 m, jaunu spiedvadu izbūve 80 m.
Projektu rezultātā Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, samazināts ar notekūdeņiem vidē ienestais piesārņojums, kā arī kopumā uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem.

Informāciju sagatavoja Daiga Muktupāvela, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja.