Datu aizsardzība

Datu privātuma politika
 
Gulbenes novada pašvaldības administrācija, tās struktūrvienības un pašvaldību iestādes īsteno pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas nereti nosaka arī nepieciešamību apstrādāt personas datus. Pašvaldība savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.
Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem:
 
Pārzinis: Gulbenes novada pašvaldība, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, reģistrācijas Nr.90009116327, tālr. 64497710, epasts: dome@gulbene.lv.
 
Datu aizsardzības speciālists: Gints Puskundzis, tālrunis +37129124124, epasts: gints.puskundzis@gmail.com
 
Personas datu apstrādes pamatnolūki:
 • Lietvedības dokumentu uzskaite (t.sk. Pašvaldībai uzlikto funkciju uzskaitei nepieciešamo personas datu apstrāde, kas nav iekļauta nevienā no citiem apstrādes nolūkiem);
 • Iedzīvotāju uzskaite (t.sk. deklarētās dzīvesvietas datu apstrāde);
 • Dzimtsarakstu uzskaite (t.sk. dzimšanas, miršanas un laulību lietu uzskaite);
 • Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaite;
 • Klientu uzskaite apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai;
 • Bāriņtiesas lietu uzskaite (t.sk. apliecinājumu un citu uzdevumu uzskaite);
 • Būvvaldes lietu uzskaite;
 • Administratīvo pārkāpumu uzskaite;
 • Bibliotēkas lasītāju uzskaite;
 • Izglītības iestāžu audzēkņu uzskaite;
 • Sociālās palīdzības uzskaite;
 • Sociālo pakalpojumu saņēmēju uzskaite;
 • Grāmatvedības uzskaite;
 • Personāllietu uzskaite;
 • Pretendentu uzskaite;
 • Video novērošana.
Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums:
Mūsu veiktās personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:
 • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
 • Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei;
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija. Atsevišķiem nolūkiem personas dati tiek iegūti arī no valsts informāciju sistēmām.
 
Personas datu kategorijas: Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.
 
Personas datu glabāšanas ilgums: glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos.
 
Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Gulbenes novada pašvaldības pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Gulbenes novada pašvaldībai atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
 
Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību Datu aizsardzības speciālistam vai Datu valsts inspekcijai.
 
Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

Sīkdatņu politika

Gulbenes novada pašvaldības Jaungulbenes pagasta mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un kvalitāti, kā arī nodrošinātu tās teicamu darbību.
Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē mājas lapas vietnes apmeklēšanās laikā, līdzko Jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm varat iegūt mājas lapā https://www.aboutcookies.org/. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personīgi identificētu.
Apmeklējot mūsu mājas lapas vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrājam un izmantojam Jūsu ierīcē saglabātās sīkdatnes. Ja vēlaties, Jūs varat arī sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Informāciju, kā to izdarīt, varat izlasīt mājas lapā https://www.aboutcookies.org/. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
Gulbenes novada pašvaldības Jaungulbenes pagasta mājas lapas vietnē tiek izmantotas zemāk minētās sīkdatnes ar šādiem glabāšanas termiņiem:
Sīkdatne
Domēns
Sīkdatnes tips
Glabāšanas ilgums
PHPSESSID
www.jaungulbene.lv
Pirmās puses sīkdatne
Sīkdatne ir derīga tikai esošās sesijas laikā un tiks izdzēsta līdz ar pārlūkprogrammas aizvēršanu.
* - Pirmās puses sīkdatnes tiek uzglabātas uz mūsu mājas lapas infrastruktūras. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu mājas lapas domēna nosaukuma.
 
Informācija par Pārzini un Datu aizsardzības speciālistu:
Pārzinis: Gulbenes novada pašvaldība. Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, reģistrācijas Nr. 90009116327, tālr. 64497710, epasts:  dome@gulbene.lv.
Datu aizsardzības speciālists: Gints Puskundzis, tālr. +371 29124124, epasts: gints.puskundzis@gmail.com.
Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam un izmantojam Jūsu sīkdatnes, lūdzam sazināties ar mums.