Nevalstiskās organizācijas

 
JAUNGULBENES PAGASTA MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBA "DAMBIS"
 
Adrese: Gulbitis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Mobilais tālrunis: 29181507
 
Darbības sfēra:
 • iesaistīt savus biedrus zivju aizsardzībā un populācijas bagātināšanā;
 • sekmēt un attīstīt makšķerēšanas sportu;
 • sekmēt valsts iestāžu darbu nelikumīgās makšķerēšanas un zvejniecības atklāšanā;
 • veicināt vides prasību ievērošanu.

JAUNGULBENES PENSIONĀRU BIEDRĪBA „MEŽĀBELE”
 
Adrese: Gulbīts, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Valdes priekšsēdētāja: Jautrīte Glāzniece
Mobilais tālrunis: 28665837
 
Darbības sfēra:
 • aktīvi iesaistīties un darboties pagasta pensionāru un invalīdu problēmu risināšanā, piesaistot tām līdzekļus;
 • organizēt un piedalīties masu kultūras pasākumos;
 • ar savu darbu, ierosmi atbalstīt un piedalīties pagasta pasākumos.

BIEDRĪBA „KĀPNES”
 
Adrese: Akmens dzirnavas, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Priekšsēdētāja: Dace Kurša
Tālrunis: 26173113
e-pasts: dacek77@inbox.lv
 
Darbības sfēra:
Mazināt sociālo spriedzi, atbalstot un attīstot ģimeņu, sevišķi jauniešu aktivitātes aktuālos sabiedrības attīstības virzienos - sociālajos, izglītības, vides aizsardzības, uzņēmējdarbības, kultūrvēstures un citās jomās. 
 
 Biedrības uzdevumi ir:
 • sociālo problēmu risināšana;
 • veselīga dzīvesveida popularizēšana;
 • vides aizsardzības problēmu aktualizēšana un popularizēšana;
 • nodarbinātības problēmu jautājumu risināšana;
 • biedrības telpu iekārtošana, modernizācija, remonts;
 • dažādu projektu izstrāde;
 • semināru, kursu, apmācību organizēšana interesentiem;
 • sporta aktivitāšu organizēšana;
 • biedrības sasniegumu un iespēju popularizēšana TV, radio pārraidēs, preses izdevumos utt.;
 • sadarbība ar citām radnieciskām organizācijām Latvijā un ārpus tās;
 • pasākumu, akciju organizēšana un rīkošana visa vecuma un līmeņa sociālajām grupām;
 • citi uzdevumi, kas nepieciešami vai derīgi biedrības mērķa sasniegšanai.

MEDNIEKU BIEDRĪBA "SKRAUJA"
 
Adrese: Aduliena 1-4, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420
Valdes priekšsēdētājs: Valdis Kamerovskis
Mobilais tālrunis: 26318779
 
Darbības sfēra:
 • racionālas medību resursu izmantošanas veicināšana;
 • videi draudzīgas, ilgtspējīgas medību saimniecības veidošana.